นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

ข่าวกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
1.ลดละเลิกการใช้พลาสติกและโฟม 
 
2. 3ป1ล ลดใช้พลังงาน 
 
3.ทิ้งขยะให้ถูกประเภท
4.ไม้ประดับดูดสารพิษ
หยิบพอดีตามที่ใช้ เซฟไว้ไม่เสียหลาย

ประหยัดทรัพยากร กระดาษชำระ ทำมาจากต้นไม้ ต้นไม้ให้ชีวิต ใช้อย่างคุ้มค่า

แนวทางการประหยัดพลังงาน 3 ปิด ปรับ ปลด

ประหยัดพลังงาน ปิดไฟเมื่อเลิกใช้ ปรับแอร์ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

แนวทางการประหยัดพลังาน

มาตรการประหยัดพลังงาน 10 ประการ

แนวทางการประหยัดพลังงาน

เดิน 1 ขั้น ลด 7 กิโลแคลอรี่ กดลิฟท์ 1 ชั้น เพิ่ม 7 บาท

แนวทางการประหยัดพลังงาน

ใช้ลิฟท์1ครั้งเสียตังค์เยอะนะ

แนวทางการประหยัดพลังงาน

ขับรถ 80-90 กม/ชม ประหยัดน้ำมันได้ 10-15%

แนวทางการประหยัดพลังงาน

เปิดแอร์ 25 จะช่วยประหยัดไฟได้ 10%

แนวทางการประหยัดพลังงาน

พักเที่ยงอย่าลืมปิดไฟ

แนวทางการประหยัดพลังงาน

ปิดหน้าจอเวลาพักเที่ยงหรือเวลาเลิกใช้งาน

แนวทางการประหยัดพลังงาน

เลิกใช้ต้องถอดปลั๊ก

แนวทางการประหยัดพลังงาน

อย่าเปิดบ่อยนะ

แนวทางการประหยัดพลังงาน

โปรดช่วยกันประหยัดน้ำ

ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อพื้นที่

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำต่อคน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำต่อพื้นที่

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ต่อคน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ต่อพื้นที่

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ต่อคน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ต่อพื้นที่

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลต่อคน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลต่อพื้นที่

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้กระดาษต่อคน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้กระดาษต่อพื้นที่

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูลปริมาณขยะ กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี
ปริมาณขยะรีไซเคิล

ข้อมูล ปีพ.ศ.2560

ปริมาณขยะทั่วไป

ข้อมูล ปีพ.ศ.2560

ปริมาณขยะอินทรีย์

ข้อมูล ปีพ.ศ.2560

คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

แสดงทัศนวิสัย ความตั้งใจ มุ่งมั่นและหลักการในการทำงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

พิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

กฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานจะต้องปฏิบัติตาม

การกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ทบทวนปัญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของระบบ และให้ความสำคัญในการพัฒนาสำนักงานสีเขียว

การสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตสำนึก

การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม

การประชุมและจัดนิทรรศการ

การจัดประชุมและนิทรรศการ ที่คำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

การขนส่งและการเดินทาง

การวางแผนการเดินทางให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

การป้องกันและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

การใช้พลังงาน

มาตรการการใช้พลังงาน และข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน

การใช้น้ำ

มาตรการในการใช้ทรัพยากรน้ำ และปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ

การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

มาตรการใช้ทรัพยากรเครื่องใช้สำนักงาน

การจัดการของเสียในสำนักงาน

การปฏิบัติงานเพื่อควบคุมปริมาณขยะและความรุนแรง/อันตราย/ ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง

การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

การจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมการปฏิบัติงาน

อากาศในสำนักงาน

การจัดการสภาพอากาศภายในสำนักงานให้มีสภาพอากาศที่ดี ถ่ายเทได้สะดวก เกิดความสบายในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

แสงในสำนักงาน

การจัดการให้แสงในสำนักงานเพียงพอต่อการทำงาน ตามลักษณะของงานแต่ละประเภท

เสียง

การจัดการสภาวะเรื่องเสียงในสำนักงานที่เหมาะสม

ความน่าอยู่

การจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้มีความน่าอยู่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสม

การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในสำนักงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาดำเนินการตามความประสงค์ของสำนักงาน

โครงการและกิจกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อผลักดันให้สำนักงานมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก