การใช้ทรัพยากรร่วมกัน GoogleApp Office365 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง (สนอ.) แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ กองกิจการนักศึกษา แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ กองสวัสดิการ

นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
1.ลดละเลิกการใช้พลาสติกและโฟม 
 
2. 3ป1ล ลดใช้พลังงาน 
 
3.ทิ้งขยะให้ถูกประเภท
4.ไม้ประดับดูดสารพิษ
หยิบพอดีตามที่ใช้ เซฟไว้ไม่เสียหลาย

ประหยัดทรัพยากร กระดาษชำระ ทำมาจากต้นไม้ ต้นไม้ให้ชีวิต ใช้อย่างคุ้มค่า

แนวทางการประหยัดพลังงาน 3 ปิด ปรับ ปลด

ประหยัดพลังงาน ปิดไฟเมื่อเลิกใช้ ปรับแอร์ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

แนวทางการประหยัดพลังาน

มาตรการประหยัดพลังงาน 10 ประการ

แนวทางการประหยัดพลังงาน

เดิน 1 ขั้น ลด 7 กิโลแคลอรี่ กดลิฟท์ 1 ชั้น เพิ่ม 7 บาท

แนวทางการประหยัดพลังงาน

ใช้ลิฟท์1ครั้งเสียตังค์เยอะนะ

แนวทางการประหยัดพลังงาน

ขับรถ 80-90 กม/ชม ประหยัดน้ำมันได้ 10-15%

แนวทางการประหยัดพลังงาน

เปิดแอร์ 25 จะช่วยประหยัดไฟได้ 10%

แนวทางการประหยัดพลังงาน

พักเที่ยงอย่าลืมปิดไฟ

แนวทางการประหยัดพลังงาน

ปิดหน้าจอเวลาพักเที่ยงหรือเวลาเลิกใช้งาน

แนวทางการประหยัดพลังงาน

เลิกใช้ต้องถอดปลั๊ก

แนวทางการประหยัดพลังงาน

อย่าเปิดบ่อยนะ

แนวทางการประหยัดพลังงาน

โปรดช่วยกันประหยัดน้ำ

ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้กระดาษ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHGs (kgCO2)
GHGs (kgCO2) จากการใช้ไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้น้ำ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้น้ำมันดีเซล

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้กระดาษ (ภายใน สนม.)

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ข้อมูลปริมาณขยะ กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี
ปริมาณขยะรีไซเคิล

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะทั่วไป

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะอินทรีย์

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้